logo loader
add_to_photosDodaj ogłoszenie

Kredyt hipoteczny-nowe przepisy 2018

2018-01-14

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wprowadziła nowe wymogi dotyczące zasad zawierania umów o kredyt hipoteczny, jak również wobec wymogi wobec pośredników i agentów kredytowych.

Chodzi o ustawę z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, której większość przepisów weszła w życie 22 lipca br.

Ustawa nakłada na kredytodawców, pośrednikw kredytu hipotecznego i agentów przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny obowiązek:

zapewnienia, aby wszelkie informacje o charakterze reklamowym i marketingowym dotyczące kredytów hipotecznych były jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne oraz nie wprowadzały konsumenta w błąd;
nie stosowania dwuznacznych i nieprecyzyjnych sformułowań mogących stwarzać u konsumenta fałszywe oczekiwania w zakresie dostępności lub całkowitego kosztu kredytu hipotecznego;
zapewnienia, aby czcionka oraz czas, w jakim są wyświetlane wszelkie informacje o charakterze reklamowym i marketingowym, umożliwiały odczytanie tych informacji przez konsumenta.
Ustawa określa zakres danych, jakie muszą podawać kredytodawcy, pośrednicy kredytu hipotecznego oraz agenci w reklamach. Chodzi między innymi o informacje dotyczące całkowitej kwoty kredytu hipotecznego i rzeczywistej rocznej stopę oprocentowania.

W przypadku kredytu hipotecznego w walucie obcej kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent w reklamach dotyczących tego kredytu maja obowiązek podawać w sposób zwięzły, jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informację, że wahania kursu wymiany walut mogą mieć wpływ na całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta.

W przypadku reklamy kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent muszą zamieścić w niej w sposób zwięzły, jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informacji o ryzyku zmiany stopy procentowej.

Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego ani agent nie mogą pobierać opłat od konsumenta za przekazywanie informacji w związku z obowiązkami informacyjnymi określonymi w ustawie.

Wynagrodzenie podstawowe oraz zmienne składniki wynagrodzenia personelu kredytodawcy wykonującego jakiekolwiek czynności związane z oceną zdolności kredytowej nie mogą być zależne od zaakceptowanych wniosków o udzielenie kredytu hipotecznego.

Ustawa określa zakres informacji, jakie musi przekazać pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent przed rozpoczęciem świadczenia usług w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Usługi doradcze dotyczące kredytów hipotecznych mogą być świadczone wyłącznie przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta.

Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent przed rozpoczęciem świadczenia usług doradczych lub przed zawarciem umowy o świadczenie usług doradczych przekazują konsumentowi, na trwałym nośniku, informacje:

czy rekomendacja będzie dotyczyła wyłącznie własnych ofert kredytów hipotecznych, czy szerszego zakresu ofert tych kredytów z rynku usług finansowych;
o opłacie ponoszonej przez konsumenta za korzystanie z usług doradczych lub, gdy kwoty takiej opłaty nie da się ustalić w momencie przekazywania informacji, o metodzie obliczania tej opłaty.
Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent świadczący usługi doradcze mają obowiązek przedstawić konsumentowi co najmniej 3 oferty umów o kredyt hipoteczny łącznie z formularzami informacyjnymi oraz rekomendować taką umowę o kredyt hipoteczny, która najbardziej odpowiada potrzebom oraz sytuacji finansowej i osobistej konsumenta, uwzględniając preferencje i cele klienta.

Ustawa nakłada na kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta świadczą usługi doradcze obowiązek kierowania się w działaniu najlepszym interesem klienta. Muszą również przekazać klientowi informacje dotyczące ryzyka związanego z rekomendowanym kredytem hipotecznym i nie mogą pobietać za to opłat.

Działalność polegająca na świadczeniu usług pośrednictwa kredytu hipotecznego może być wykonywana wyłącznie przez pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów. Pośrednik kredytu hipotecznego może prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i dokonaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych.

Ustawa określa również skład i zasady postępowania Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego, jak również egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego jest złożenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pisemnego wniosku o przystąpienie do egzaminu oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej.

Agent wykonuje działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego na podstawie umowy agencyjnej zawartej z pośrednikiem kredytu hipotecznego. Agent podlega obowiązkowi wpisu do rejestru pośredników kredytowych.

Pośrednik kredytu hipotecznego ponosi pełną i bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania jego agenta podejmowane w imieniu i na rzecz tego pośrednika kredytu hipotecznego.

Pośrednik kredytu hipotecznego musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wypadek odpowiedzialności wynikłej z niedochowania należytej staranności w związku z wykonywaniem tej działalności.

Powiązany pośrednik kredytu hipotecznego może prowadzić działalność bez zezwolenia, jeżeli działa na rzecz wyłącznie jednego kredytodawcy, po uzyskaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych.

Kredytodawca ponosi pełną i bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania tego powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego podejmowane w imieniu i na rzecz tego kredytodawcy.

Ustawa nakłada na kredytodawcę obowiązek monitorowania spełniania przez pośrednika wymogów.

Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani zapewnić, że personel kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta odbył szkolenie zakończone egzaminem obejmującym zagadnienia określone w omawianej ustawie. Wymogu tego nie stosuje się do osób, które ukończyły wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze i uzyskały tytuł magistra. Ustawa nakłada też na kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta obowiażek przeprowadzania szkoleń ich personelu co najmniej raz na 3 lata odbywa szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny.

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi elektroniczny rejestr pośredników kredytowych, do którego są wpisywani pośrednicy kredytu hipotecznego i agenci oraz pośrednicy kredytowi. Pośrednicy kredytu hipotecznego i kredytodawcy muszą informować Komisję Nadzoru Finansowego o zmianie danych objętych wpisem do rejestru.

Pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent, którzy chcą prowadzić działalność na terytorium innego państwa UE muszą zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego.

Pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim mogą wykonywać na terytorium Polski działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego, jeżeli są dopuszczeni do wykonywania tej działalności i wpisani do właściwego rejestru w macierzystym państwie członkowskim.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje także nadzór nad działalnością prowadzoną przez pośredników kredytu hipotecznego i agentów, może też nakładać na nich sankcje i kary.

Pośrednicy kredytu hipotecznego są obowiązani do wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w kwocie nieprzekraczającej 0,3% sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Prowadzenie działalności kredytodawcy bez spełnienia wymogów z ustawy do bycia nim podlega grzywnie do 5 000 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3. Prowadzenie działalności jako pośrednik kredytu hipotecznego bez zezwolenia natomiast podlega grzywnie do 100 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 2.