logo loader
add_to_photosDodaj ogłoszenie

Regulamin

REGULAMIN PORTALU OGŁOSZENIOWEGO COOLHOME

 

§ 1 Klauzule wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez AKJAX spółka cywilna usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń dotyczących rynku nieruchomości w portalu ogłoszeniowym coolHome.

2. Przedsiębiorcy działający w branży nieruchomości mają możliwość korzystania z portalu ogłoszeniowego coolHome na zasadach określonych w Regulaminie dla biur nieruchomości i deweloperów.

3. Warunkiem niezbędnym dla korzystania z portalu ogłoszeniowego coolHome jest stosowanie urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 

§. 2 Słowniczek

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

1. Administrator – AKJAX spółka cywilna z siedzibą w Rędzinach (42-242)  przy ul. Mstowska 126, NIP: 949-15-81-174, REGON: 151400082, adres kontaktowy:  pomoc@coolhome.pl.

2. Portal ogłoszeniowy coolHome albo Portal – internetowy portal ogłoszeniowy pod nazwą coolHome, prowadzony przez Administratora, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej coolhome.pl;

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;

4. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Portalu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu;

5. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub kupna albo wynajmu lub najmu nieruchomości (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży lub wynajmu) zamieszczane w Portalu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

 

§ 3. Warunki użytkowania Portalu

1. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie polityką bezpieczeństwa przyjętą u Administratora.

2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na Portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu ogłoszeniowego coolHome jakichkolwiek materiałów, wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu ogłoszeniowym coolHome w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych Portalów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu ogłoszeniowego coolHome, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych Portalów internetowych.

4. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia, w tym treść dołączonych do niego zdjęć, rysunków itp. powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób możliwie dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją przedmiotu Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

5. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia, rysunki itp.) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

6. Ogłoszenia dostępne są dla osób korzystających z Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Portalu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia osobie zainteresowanej przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta. Portal utrwala przedmiotowe wiadomości w ramach Konta Użytkownika.

7. Ogłoszenie może być emitowane przez okres 30 dni, następnie trzeba je odnowić.

8. Administrator zabrania umieszczania na zdjęciach, rysunkach, grafikach itp. przedstawiających przedmiot Ogłoszenia jakichkolwiek treści, oznaczeń oraz innych informacji, w szczególności numerów telefonów i adresów stron www, adresów e-mail, jednocześnie Administrator może umieścić na zdjęciach przedstawiających nieruchomość znak wodny zawierający wskazanie nazwy Portalu coolHome, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.

9. Administrator zabrania umieszczania w ramach Ogłoszenia przez Użytkowników w tytule lub opisie Ogłoszenia adresów stron www oraz zamieszczanie w tytule Ogłoszenia numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail.

10. Ogłoszenia, do których nie będą dołączone zdjęcia, rysunki, itp. dotyczące przedmiotu Ogłoszenia będą wyświetlane na liście wyników wyszukiwarki w dalszej kolejności, pod Ogłoszeniami, które będą zawierały zdjęcia, bez względu na wybór sposobu sortowania wyników wyszukiwania.

11. Administrator może podejmować starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, Administratorami innych portalów lub serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych, itd.

12. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Portalu, wyraża jednocześnie zgodę na jego równoległą lub późniejszą publikację (po zakończeniu emisji Ogłoszenia), w tym publikację elementów Ogłoszenia (m.in. zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) na stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych Administratora oraz u jego partnerów, o których mowa na stronach Portalu. W przypadku publikacji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże może być wskazany sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów nie podlega dodatkowej opłacie i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.

13. Wykorzystywanie lub pobieranie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu ogłoszeniowego coolHome jakichkolwiek materiałów, wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu ogłoszeniowym coolHome w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych Portalów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu ogłoszeniowego coolHome, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych Portalów internetowych.

 

§ 4. Konto Użytkownika

1. Użytkownik może zamieszczać i aktywować Ogłoszenia jedynie po utworzeniu Konta, co następuje z chwilą potwierdzenia treści pierwszego Ogłoszenia.

2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą utworzyć Konto oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Portalu jedynie poprzez osobę, która jest umocowana do reprezentacji tych podmiotów.

4. Po utworzeniu Konta na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

5. Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

6. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).

7. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Portalu.

8. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail innych informacji handlowych i marketingowych.

9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. Administrator rozpoczął już świadczenie usługi.

 

§ 5. Zamieszczanie Ogłoszenia

1. Aby zamieścić Ogłoszenie w Portalu ogłoszeniowym coolHome Użytkownik powinien wypełnić formularz dostępny na stronach Portalu o treść Ogłoszenia (co najmniej tych pól w formularzu, które są oznaczone jako pola obowiązkowe) oraz dokonać aktywacji Ogłoszenia.

2. Za pomocą w/w formularza Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia nieruchomości, rysunki itp. (w formatach i w liczbie dopuszczalnych na stronie Portalu).

3. Ceny podawane przez Użytkowników w Ogłoszeniach powinny być wyrażone w kwotach brutto.

4. Administrator rozpoczyna emisję Ogłoszenia w Portalu niezwłocznie po jego aktywacji przez Użytkownika.

5. W czasie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia (poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii w Portalu), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru usług promocji Ogłoszenia bądź opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

 

§ 6. Odpowiedzialność za treść Ogłoszenia

1. Użytkownik umieszcza Ogłoszenia w Portalu ogłoszeniowym coolHome bez ingerencji Administratora w formę i treść tych Ogłoszeń, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej.

2. Administrator może dokonać koniecznej edycji Ogłoszenia lub je usunąć, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: wprowadzające w błąd, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualne, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, powszechnie uznane za obraźliwe, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność ogłaszanych ofert, rzetelność oraz prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

4. Administrator nie odpowiada za: składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji, realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, działanie siły wyżej lub systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Administratora.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie lub nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

6. Użytkownik umieszczając dane osobowe w treści ogłoszenia czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych w szczególności możliwość identyfikacji przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.

 

§ 7. Płatności

Usługi świadczone przez Administratora w ramach Portalu ogłoszeniowego coolHome są nieodpłatne. Portal jest bezpłatny.

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

2. Reklamację można złożyć za pomocą wiadomości e-mail pod adres: pomoc@coolhome.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: AKJAX spółka cywilna, Rędziny (42-242) ul. Mstowska 126 z dopiskiem „reklamacja”.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

 

§ 9. Klauzule końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Portalu ogłoszeniowym coolHome, a także w przypadkach wymaganych przez prawo jest przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika.

2. Administrator informuje o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenia Konta) Użytkownik będący konsumentem może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, należy poinformować o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: pomoc@coolhome.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Administrator wykonał usługę tj. po aktywacji Ogłoszenia.

6. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z trybu i procedur rozstrzygania sporów, które znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01.2018 r.

 

§ 10. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest jest AKJAX spółka cywilna z siedzibą w Rędzinach (42-242)  przy ul. Mstowska 126.

2. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika są przetwarzane w celach realizacji umowy oraz umożliwienia pełnego korzystania z platformy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.).

3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy (współpracownicy, obsługa techniczna), a w zakresie zamieszczonym na portalu także osoby korzystające z portalu.

4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia świadczenia umowy.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wycofania wyrażonych zgód (dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody) bez podania przyczyny, kontaktując się w tym celu z Administratorem z wykorzystaniem poczty e-mail pomoc@coolhome.pl lub korespondencyjnie, pod adresem: Rędziny (42-242) ul. Mstowska 126 z dopiskiem "Dane osobowe".

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowego jako organu  nadzorczego.

7. Dane zbierane są w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.

8. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika nie są transferowane.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI PROFESJONALNYMI W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH PORTALU OGŁOSZENIOWEGO COOLHOME

 

§1. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze Ogólne Warunki określają zasady współpracy oraz regulują świadczenie usług przez AKJAX spółka cywilna w zakresie Portalu ogłoszeniowego coolHome na rzecz podmiotów profesjonalnych, tj. prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości lub  pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

2. Podmioty, które akceptują i stosują niniejsze Ogólne Warunki zapewniają, iż są należycie umocowane do zawarcia w imieniu i na rzecz Partnerów umowy na świadczenie usług przez AKJAX spółka cywilna w ramach Portalu ogłoszeniowego coolHome.

 

§2. Słowniczek

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach określenia definiowane są następująco:

1. Ogólne Warunki - niniejsze Ogólne Warunki współpracy z podmiotami profesjonalnymi.

2. Usługodawca - AKJAX spółka cywilna z siedzibą w Rędzinach (42-242)  przy ul. Mstowska 126, NIP: 949-15-81-174, REGON: 151400082, adres kontaktowy:  pomoc@coolhome.pl.

3. Portal coolHome albo Portal - internetowy portal ogłoszeniowy pod nazwą coolHome, prowadzony przez Usługodawcę, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej coolhome.pl;

4. Partner - przedsiębiorca, który posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza nią w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (biuro obrotu nieruchomościami) bądź przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży lub wynajmu nowych nieruchomości (deweloper), który korzysta z Portalu na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków.

5. Konto Partnera lub Konto - przydzielona danemu Partnerowi, udostępniona za pomocą adresu loginu i hasła, część Portalu, za pomocą której Partner może dokonywać określonych działań w ramach Portalu oraz gromadzić w tym celu niezbędne informacje.

6. Ogłoszenie - informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajęcia nieruchomości znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana w ramach Portalu na zasadach ustalonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

§ 3. Warunki partnerstwa

1.Możliwość rozpoczęcia korzystania przez Partnera z Portalu wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

            a) poprawna rejestracja Konta Partnera na stronach internetowych Portalu,

            b) akceptacja przez Partnera treści Ogólnych Warunków,

            c) pozytywna weryfikacja Partnera przez Usługodawcę,

            d) aktywacja Konta Partnera.

2. Z chwilą akceptacji Ogólnych Warunków przez Partnera dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Portalu, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach.

3. Zakładając Konto Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Portalu.

4. Usługodawca może żądać przesłania przez Partnera na adres Usługodawcy dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Partnera w Portalu oraz uzależnić od tego dalsze świadczenie usług.

5. Partner jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, wprowadzonych na swoim Koncie.

6. Partnerem nie może być podmiot pośredniczący w sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, który:

a) świadczy usługi zamieszczania ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, które pochodzą od osób prywatnych, gdzie dane teleadresowe tych osób podawane są w zamieszczonych ogłoszeniach lub,

b) nie posiada podpisanej z klientem stosownej umowy pośrednictwa na sprzedaż/wynajem nieruchomości lub,

 c) prowadzi działalność konkurencyjną wobec Portalu lub Usługodawcy.

 

§ 4. Reguły działania Portalu

1. Usługi świadczone w ramach Portalu polegają na umożliwieniu Partnerom emisji ogłoszeń.

2. Ogłoszenie oraz dołączone do niego zdjęcia powinny być aktualne, natomiast treść powinna w sposób komunikatywny wskazywać na zamiar wynajmu lub sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem tego Ogłoszenia, jasno opisywać przedmiot Ogłoszenia w sposób możliwie kompletny, dokładny, rzetelny i niewprowadzający w błąd, co dotyczy w szczególności jego stanu technicznego oraz prawnego, a także informacji odnośnie lokalizacji i ceny.

3. Partner powinien podać w treści Ogłoszenia swoje dane teleadresowe, które powinny być tożsame z danymi zawartymi w ustawieniach Konta Partnera.

4. Ceny podawane w Ogłoszeniach powinny być wyrażone w kwotach brutto, nie dotyczy kategorii lokali użytkowych oraz hal i magazynów które są wyrażane w kwotach netto.

5. Warunkiem emisji Ogłoszenia jest zamieszczenie przez Partnera w ramach Ogłoszenia co najmniej jednego zdjęcia dotyczącego przedmiotu Ogłoszenia za pomocą dostępnego formularza. W przypadku usunięcia wszystkich zdjęć z Ogłoszenia w trakcie jego emisji, Ogłoszenie może zostać przez Usługodawcę usunięte z Portalu.

6. Zamieszczenie zdjęcia w Ogłoszeniu jest równoznaczne ze złożeniem przez Partnera oświadczenia o posiadaniu przez niego praw do korzystania ze zdjęcia w celu publikacji go w Portalu na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach.

7. Usługodawca jest uprawniony do zamieszczania na zdjęciach przedstawiających nieruchomość znak wodny zawierający wskazanie nazwy Portalu, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.

8. Ogłoszenie nie może zawierać treści wprowadzających w błąd, powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a także szkodzących wizerunkowi Portalu lub Usługodawcy.

9. Ogłoszenie w każdym jego aspekcie jak również dołączone do niego zdjęcia, nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz regulacji zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

10. Wszelkie zmiany przedmiotu Ogłoszenia, w szczególności modyfikacja opisu, zdjęć lub w ceny powinny być dokonywane w ramach tego samego Ogłoszenia. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek czynności, których rezultatem może być sztuczne zawyżenie pozycji Ogłoszenia na liście Ogłoszeń znajdującej się w Portalu.

11. Usługodawca może edytować lub uzupełniać parametry Ogłoszenia w celu zwiększenia jego skuteczności.

12. Ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń Partnera, w tym samym czasie. Jedno Ogłoszenie nie może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości.

13. Warunkiem emisji Ogłoszenia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie elektronicznego formularza dodawania Ogłoszenia, zgodnie z wskazanymi w nim instrukcjami. Emisja Ogłoszenia powinna nastąpić niezwłocznie po wypełnieniu formularza, nie później niż w ciągu 72 godzin.

14. Wystawianie ogłoszeń na portalu jest bezpłatne.

15. Usługodawca może posługiwać się Ogłoszeniem lub poszczególnymi elementami Ogłoszenia, np. zdjęciami również po zakończeniu emisji Ogłoszenia, w szczególności poprzez umieszczanie na stronach internetowych i w materiałach reklamowych Portalu, na co Partner wyraża zgodę.

16. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

17. Zabronione jest zamieszczanie w Ogłoszeniu zdjęć innych niż zdjęcia nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia, w szczególności takich, których celem jest promocja firmy, marki, logo Partnera lub podmiotu trzeciego.

18. Zabronione jest umieszczanie na zdjęciach przedstawiających nieruchomość jakichkolwiek treści, oznaczeń lub innych informacji, w szczególności numerów telefonów i adresów stron www, z zastrzeżeniem zamieszczenia na zdjęciu przedstawiającym nieruchomość maksymalnie jednego oznaczenia Partnera w postaci znaku wodnego.

19. Zabrania się umieszczania w tytule Ogłoszenia numeru telefonu lub adresu poczty e-mail, jak również zamieszczania w tytule lub opisie Ogłoszenia adresów stron www.

20. Zabrania się umieszczania Ogłoszenia, które zawiera w swej treści manipulację słowami kluczowymi lub istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu.

21. Zabronione jest zamieszczenie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii.

 

§ 5. Odpłatność

        Wystawianie ogłoszeń na portalu jest bezpłatne.

 

§ 6. Odpowiedzialność stron

1. Partner ponosi odpowiedzialność za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za to, że zamieszczane przez niego Ogłoszenie nie narusza przepisów prawa oraz reguł zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

3. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia lub inne utrudnienia związane z funkcjonowaniem Portalu powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

4. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie poniesionej przez Partnera i związanej z daną usługą.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń.

6. Usługodawca ma prawo do edycji lub usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia lub dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące wizerunkowi Portalu lub Usługodawcy. wprowadzające w błąd lub gdy zawiera inne treści niezgodne z Ogólnymi Warunkami.

7. Partner umieszczając dane osobowe w treści ogłoszenia czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych w szczególności możliwość identyfikacji przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.

§ 7. Reklamacje

1. Partner może zgłaszać reklamacje co do świadczonych w ramach Portalu usług w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji Ogłoszenia.

2. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem pomoc@coolhome.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

3. Reklamacje powinny być rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni  od daty doręczenia reklamacji.

 

§ 8. Zakończenie partnerstwa

1. Usługodawca ma prawo do czasowego wstrzymania świadczenia usług w ramach Portalu lub nawet do natychmiastowego rozwiązania umowy z Partnerem i usunięcia jego Konta w przypadku naruszenia przez Partnera niniejszych Ogólnych Warunków.

2. Partner może w każdym czasie rozwiązać umowę z Usługodawcą  w formie pisemnej obejmującej oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych Partnera – nazwy (loginu) i hasła oraz imienia i nazwiska osoby reprezentującej Partnera. Okres wypowiedzenia wynosi 1 (jeden) miesiąc od doręczenia oświadczenia. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta Partnera.

3. Ponowne utworzenie Konta przez Partnera po wcześniejszym rozwiązaniu umowy może być uzależnione od uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

§ 9. Zmiana Ogólnych Warunków

1. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszych Ogólnych Warunków.

2. O zmianach i o terminach ich obowiązywania Usługodawca informuje na stronie internetowej Portalu lub/i drogą elektroniczną.

3. Zmiany Ogólnych Warunków wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Portalu lub poinformowania drogą elektroniczną.

4. Zalogowanie się do Portalu oznacza akceptację przedmiotowych zmian. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie lub jakąkolwiek edycję Ogłoszeń zlecone przez Partnera.

5. Partner, który nie akceptuje zmiany może rozwiązać umowę przed wejściem zmiany w życie.

 

§ 10. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest jest AKJAX spółka cywilna z siedzibą w Rędzinach (42-242)  przy ul. Mstowska 126.

2. Dane osobowe przekazane przez Partnera są przetwarzane w celach realizacji umowy oraz umożliwienia pełnego korzystania z platformy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy (współpracownicy, obsługa techniczna), a w zakresie zamieszczonym na portalu także osoby korzystające z portalu.

4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia świadczenia umowy.

5. Partnerowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wycofania wyrażonych zgód (dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody) bez podania przyczyny, kontaktując się w tym celu z Administratorem z wykorzystaniem poczty e-mail pomoc@coolhome.pl lub korespondencyjnie, pod adresem: Rędziny (42-242) ul. Mstowska 126 z dopiskiem "Dane osobowe".

6. Partnerowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowego jako organu  nadzorczego.

7. Dane zbierane są w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.

8. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Partnera nie są transferowane.